Ảnh ngẫu nhiên

TrimB2BAE471769B4E7982BF11BBCDC035F2.flv Tran_Phuong_Nga__Bai_dan_vu_Nhung_trai_tim_Viet_Nam_Tap_bai_nay.flv Tran_Phuong_Nga__Bai_dan_vu__Such_a_happy_day_that_soi_dongHy.flv YOUTH_DAY_2014_Huong_dan_tap_bai_nhay_chinh_thuc_Nhung_trai_tim_Viet_Nam_Youth_Day_2014.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Nghi_thuc_Doi_TNTP_Ho_Chi_Minh_7_yeu_cau_doi_voi_Doi_vien.flv O_nhiem_nuoc.swf Hanh_khuc_thcs_nghia_trung.mp3 Hanh_Khuc_Doi_TNTP_TPHCM__Various_Artists.mp3 1.flv 6_Dau_Chan_Phia_Truoc__Beat__1.mp3 Tinh_linh_dong_cua_mang_kham__dong1.swf Tai_xuong_3.jpg Goc_Tam_HonUoc_Mo_Em.flv Nguoi_di_ngoai_pho_Nguyet_Nga.mp3 17.jpg Nga.jpg 2016_PN.jpg Pner2016.jpg 41.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Admin [0651.3500858])

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quy định và thủ tục về dạy thêm học thêm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Admin Thcstanthanh
  Ngày gửi: 08h:45' 10-09-2009
  Dung lượng: 275.7 KB
  Số lượt tải: 82
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH PHƯỚC

  Số: 02/2008/QĐ-UBND

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đồng Xoài, ngày 01 tháng 02 năm 2008
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh


  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước tại Tờ trình số 200/SGD&ĐT-TTr ngày 25 tháng 01 năm 2008,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý dạy thêm học thêm”.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những Quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
  Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


  
  TM. UỶBAN NHÂN DÂN TỈNH
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Giang Văn Khoa
  
  
  
  
  
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH PHƯỚC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  


  QUY ĐỊNH
  Về quản lý dạy thêm học thêm
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND
  ngày 01 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Phước)


  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Dạy thêm học thêm được đề cập trong Quy định này là hoạt động dạy học ngoài giờ học thuộc Kế hoạch giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông. Văn bản này quy định về dạy thêm học thêm trong nhà trường và dạy thêm học thêm ngoài nhà trường; trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dạy thêm học thêm.
  2. Văn bản này áp dụng đối với các trường, cơ sở tư nhân, cá nhân (gọi tắt là tổ chức, cá nhân) thực hiện dạy thêm học thêm.
  Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dạy thêm học thêm
  1. Nội dung dạy thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh; phải phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm sinh lý của người học; không gây nên tình trạng học quá nhiều và vượt quá sức tiếp thu của người học; không tổ chức dạy thêm học thêm vượt quá quy định tại Quy định này.
  2. Hoạt động dạy thêm học thêm có thu tiền chỉ được thực hiện khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận được phép dạy thêm học thêm, trừ những trường hợp được miễn theo Quy định này hoặc những trường hợp khi được Uûy ban nhân dân tỉnh quy định miễn giấy phép.
  3. Các lớp dạy thêm học thêm thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện của người học, không được ép buộc học thêm dưới mọi hình thức để thu tiền.
  Điều 3. Quản lý giám sát hoạt động dạy thêm học thêm
  Các trường, cơ sở tư nhân, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm chịu sự chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước (Giáo dục và Đào tạo, UBND) và chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc các cấp, Công an xã phường, Hội Khuyến học các cấp và Hội cha mẹ học sinh.
  Điều 4. Các trường hợp không thực hiện dạy thêm học thêm
  1. Các trường, lớp học 2 buổi trong một ngày không được tổ chức dạy thêm học thêm cho học sinh. Việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém chỉ bố trí trong các buổi học tại trường.
  2. Không dạy thêm học
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓